Podmienky Facebook súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE 

“ SÚŤAŽ o večeru v Olívia restaurant”

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: APLEND s.r.o.

Sídlo: Viliama Žingora 66, 03601 Martin

IČO: 45512558

DIČ: SK2023028942

Zapísaný v registri: OR Žilina odd. sro. Vložka č.52883/L

 

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 1.3.2020 do 31.3.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. 

 

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti a ich rodinní príslušníci. 

 

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže vpísal do komentára pod facebookový príspevok ohľadom súťaže názov jedla* a meno reštaurácie v tvare: 

Olívia T. Lomnica – názov jedla alebo Olívia N. Smokovec – názov jedla. 

*Za jedlo sa považuje pokrm (nie nápoj) z denného a večerného jedálneho lístka z ponuky (predjedlá, polievky, hlavné jedlá, vegetariánske jedlá, šaláty a dezerty ) okrem detského menu a príloh. 

Súťaž prebieha v oboch reštauráciách. Do súťaže sa môže zapojiť účastník  iba 1krat – teda: 1 tip Olivia Lomnica + jeden tip Olivia Smokovec.

 

5. Výhra

Výhrou v súťaži je 2 x poukaz v hodnote 40EUR na konzumáciu v Olívia reštaurácii buď v Tatranskej Lomnice alebo v Novom Smokovci. 

 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebooku 12.4.2020. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. 

 

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.  Výherca nemá nárok na finančnú či inú kompenzáciu výhry. 

 

8. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

 

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 

Vo Veľkom Slavkove , dňa 1.3.2020